Monday, February 27, 2012

Sistem Maklumat Asrama (SMA 3.1q)


Sistem Maklumat Asrama versi 3.1q boleh didownloand untuk kegunaan Penyelia-penyelia Asrama di Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Monday, February 13, 2012

KAJIAN TENTANG IDENTITI ORANG CINA DI MALAYSIA DARI SEGI ESPISTEMOLOGI

sumber jornal: http://journalarticle.ukm.my/1159/


KAJIAN TENTANG IDENTITI ORANG CINA DI MALAYSIA DARI SEGI ESPISTEMOLOGI: ULASAN
LEE YOK FEE
Menurut Lee Yok Fee (2009) menyatakan di bahagian penduluan menjelaskan peranan orang Cina di Malaysia dalam pembinaan negara bangsa mempunyai kesan dalam perpaduan yang dibentuk dalam arus peradaban negara. Beliau menekankan bahawa melalui kajian dari segi epistemologi dan metodologin terhadap identiti bangsa Cina di Malaysia. Justru itu, Lee Yok Fee telah membahagikan kepada dua ketegori pengatahuan iaitu dari segi “author-oriented” dan “actor-oriented” dalam penulisan beliau. Ini menujukkan bahawa beliau analisis konsep tersebut berdasarkan perubahan dan pembangunan sosial orang Cina di Malaysia.
Dalam jurnal Lee Yok Fee menyatakan ilmu sains sosial ini terdiri ontologi yang mengkaji tentang fenomeno sosial yang berlainan, selain itu pemikiran ini juga dilahirkan berdasarkan falsafah logik dan pemikiran rasional. Pendapat kedua Layder (1994) menyatakan bahawa konsep seperti dualiti, dikotomi, makro-mikro, agensi-struktur, individu-masyarakat dan objektif-subjektif berdasarkan konsep tersebut. Walaubagaimanapun, kedua-dua analisis tersebut menceritakan realiti sosial mengikut logik secara prosedur berlainan. Ini menunjukkan bahawa sains sosial ini digunakan sebagai analisis terhadap sifat masyarakat tersebut.
Bagi pendapat kedua dari segi epistemologi bermaksud mengaji tentang pengatahuan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Ini menunjukkan bahawa ontologi dan epistemologi saling berkaitan antara satu sama lain dalam ilmu kajian sains sosial yang dilakukkan oleh pengkaji dalam mendalami ilmu ini. Jelas maksud ini antara dua konsep tersebut menunjukan pergantungan antara satu sama lain untuk menghasilkan analisis dalam kajian yang akan dilakukkan oleh para sarjana dalam mengurai permasalahan tersebut.
            Dari segi konsep author-oriented  terhadap jenis pengatahuan identiti Cina beliau telah mengambil kajian dari Tan Chee-Beng (1983, 1988a, 1988b & 2000) terhadap identiti orang Cina peranakan seperti Baba di Melaka. Dalam kajian tersebut menyatakan bahawa identiti Baba ini menunjukkan bahawa orang Cina lebih menjuruskan kepada orang Melayu, ini disebabkan identiti yang dibina tersebut disebabkan perubahan budaya yang terdapat dalam orang Cina, perkara ini berlaku disebabkan oleh penyataan individu melalui interaksi atau pergaulan dalam masyarakan Cina dengan orang melayu dalam kehidupan mereka. Akan tetapi orang Cina menangapkan bahawa masyarakat Baba ini merupakan kaum lain iaitu bukan dari keturunan bangsa Cina walaupun masyarakat Baba merupakan dari keturunan bangsa Cina. Tan juga menyatakan bahawa masyarakat Baba ini juga berlaku proses revolusi mengikut masa dan situasi dari segi ontologi . Dari segi epistemologi pula tidak berlaku perubahan seperti pakaian, rambut, cara memasak, agama, adat-istiadat dan bahasa sebagai budaya yang asal mereka. Ini menunjukkan masyarakat Baba adalah satu bangsa yang unik dalam bangsa Cina.
Lee Yok Fee menyatakan melalui hasil penulisan buku Nation Building and Being Chines in a Southeast Asian State: Malaysia (1988a) yang ditulis oleh Tan mengaitkan identiti orang Cina dengan pembinaan bangsa (nation building) kerajaan Malaysia. Dalam buku tersebut menyatakan bahawa terdapat tiga isu besar iaitu bahasa dalam pendidikan, polisis sosioekonimi dan budaya bangsa. Ini menunjukan Lee Yok Fee menyatakan bahawa Tan telah memberi kritikan dalam buku-bukunya sebagai pendakatan positivism dalam perubahan identiti orang Cina, selain itu juga akan timbul pelbagai persoalan iaitu ciri-ciri yang digunakan untuk memahami identiti etnik individu sedangkan individu dalam etnik yang sama menekkan cirri-ciri budaya yang lain sebagai simbol identiti mereka. Cara kesimpulanya, Tan berpandangan bahawa masyarakat Cina mengangap factor luaran menjadi ancaman terhadap identiti mereka sebagai bangsa Cina di Malaysia.
Lee Yok Fee juga mengambil pendapat dari Hok Kok Chong sebagai kajian beliau dalam penulisanya. Bagi pendapat Hok (2002) hampir sama dengan pendapat Tan dari segi ontologikal. Dari segi epistemologi, Hok mengariskan perkembangan politik terbahagi kepada dua iaitu pra dan pasca merdeka. Semasa dalam pra merdeka Hok menyatakan perkembangan pergerakan politik dalam perkembangan idelogi reformists dan revolutionists di China secara tidak langsung memberi kesan kepada identiti masyarakat Cina. Dalam pasca merdeka pula Hok menyatakan bahawa kaum Cina dalam proses menuntut hak sama rata di tanah melayu sebagai warganega seperti pendidikan, politik dan ekonomi di Malaysia.
Dari segi epistemologi Hok mengariskan tiga sumber skunder seperti karya Cina dari China, pendidikan dan sastra dari penulisan dari China. Akan tetapi sumber kajian ini tidak lengkap kerana Hok mengambil pendapat dari wakil-wakil orang Cina dalam bidang pendidikan dan sastra.
Dari segi identiti dan politik pula, Lee Yok Fee membincangkan melalui  kajian Francis Loh Kok Wah (1988 & 2000) berdasarkan kajian lapangan beliau di Kinta, Perak (1977-1978), menyatakan bahawa kampong-kampung atau penempatan orang Cina semakin merosot, dari kesan ini secara tidak langsung akan memberi kesan kepada pendidikan, perumahan, perkhidmatan, pertanian dan bantuan kerajaan kepada masyarakat Cina. Untuk mengatasi masalah ini, orang Cina mengambil keputusan berpaling tadah dalam parti politik dari Malaysian Chines Association (MCA) kepada parti pembangkang iaitu Sociality Front dan People’s Progressive Party (PPP) pada masa itu sebagai isyarat kepada pemimpin dalam pilihanraya akan datang. Ini menunjukkan kesedaran orang Cina terhadap kepentingan mereka dalam isu sosiolekonomi mereka dalam membentuk identiti mereka sebagai masyarakat Cina.
Leek Yok Fee juga menyatakan pendapat Fujio Hara (2003) terhadap kesedaran identiti mereka dalam konsep sosiologi beliau. Hara memberi pandangan beliau kesedaran orang Cina melalui perhimpunan awam, akhbar Cina, konsulat Cina, dan polisi China ke atas overse Chinese pada masa tersebut. Beliau menekakan bahawa orang Cina perlu menggunakan tulisan Cina sebagai mengekalkan identiti sebagai orang Cina. Dalam bukunya Malayan Chinese and China: Conversion in identity Consciousness (1945-1957) menyatakan bahawa identiti orang Cina mengikut perubahan politik Malaya, ini dapat dilihat Parti Komunis Malaya (PKM) telah memisahkan orang Cina di Malaya akan tetapi secara tidak langsun telah mengeratkan perpaduan sesama mereka, buktinya melalui perayaan Double Tenth telah menjadi kayu  ukur dalam pemlibatan orang Cina dalam politik.
Dalam Identiti Agama pula, Leek Yok Fee mengambil pandangan Judith Nagata sebagai sumber rujukan beliau. Nagata mengaji tentang hubungan adat resem dan agama Kristian dengan kesannya ke atas identiti orang Cina. Orang Cina. Nagata (1995: 166-197) menyatakan bahawa kebudayaan orang Cina tidak dapat dipisahkan dengan agama dan kepercayaan mereka. Selain itu juga, Nagata berpendapat bahawa agama orang Cina berbeza-beza diantara satu tempat dengan tempat lain dan individu dengan individu lain. Ini disebabkan perbezaan ini dapat dilihat sudut keperluan dan keadaan mereka. Dalam kajian Nagata terhadap agama Kristian dengan orang Cina dapat digariskan melalui empat cara iaitu melaui orang Cina keturunan Kristian dari China, melaui orang Cina yang lahir dalam keluarga Kristian dan belajar di gereja, orang Cina memeluk agama Kristian pada zaman darurat dan terakhir sekali mereka yang memeluk semula agama tersebut. Nagata berpendapat lagi bahawa penganut Kristian lebih tertumpu di kawasan Bandar, ini kerana orang Cina lebih berkomunikasi dalam perdagangan, hiburan, kebajikan dengan orang Cina dengan orang Kristian lain di merata dunia. Secara tidak langsung melalaui hubungan ini berlaku imigran diantara orang Cina dengan orang Kristian melalui hubungan.
Dari segi identiti dan pendidikan, Lee Yok Fee mengambil pendapat Ku Hung-ting (2003) sahaja sebagai bahan penulisan jurnalnya. Dalam pendapat Ku terhadap identity dan pendidikan ini menyatakan bahawa orang Cina sangat komitmen terhadap pendidikan selain penghapus buta huruf dikalangan generasi muda orang Cina. Ini dapat dilihat melaui orang Cina menginport tenaga pengajar dari luar untuk dimasukan ke dalam Malaysia bertujuan mencapai matlamat ini. Selain itu bahan bacaan dari China juga turut dimasukkan kedalam negara untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Ini menunjukkan sistem pendidikan orang Cina lebih berkiblatkan Negara China memeliharakan identity orang Cina. Selepas perang dunia kedua, perasaan ‘anti-Cina’ telah wujud kebanyakaan negara di dunia, akibatnya banyak orang Cina telah dihalau dari negara-negara tertentu. Secara tidak langsung akibat dari peperangan ini telah tercetusnya kesedaran dan semangat nasionalisma di kalangan orang Cina, tokoh seperti Sun Yet-Sen di China telah menjadi impirasi kepada penduduk di Malaysia untuk menam semangat identiti mereka dalam pendidikan yang ada pada masa itu. Semangat ini menyebabkan orang Cina lebih bersemangat untuk mempertahankan identiti mereka sebagai orang Cina. Dalam kajian Ku kebanyakkan mengunakan sumber skunder sebagai bahan rujukannya, bukti ini dilihat beliau mengunakan majalah terbitan tahunan sekolah, laporan kerajaan dan keratin akhbar sebagai sumbernya dalam menghasilkan analisisnya. Kajiannya lebih banyak tertumpu kepada pengaruh politik daripada perlaksaaan kerajaan dan reaksi pemimpin orang Cina.
Dalam pengatahuan identiti Cina jenis Actor-orented” dalam konsep epistemologi ini lebih berperanan kepada seseorang individu sahaja, dari segi ontologi pula sentiasa berubah-rubah kerana terdapat perbezaan pendapat dikalangan sarjana. Ini disebabkan masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza dalam memberi difinisi tersendiri dalam sesuatu pendapat mahupun pandangan mengikut semasa. Dari segi epistemologi lebih fokos kepada kehidupan seharian melalui hubungan dua hala seperti komonikasi secara individu dengan mereka, oleh itu kajian yang dibuat tersebut dapat dinilai dan memberi pandangan tersendiri. Penyelidikan yang dibuat tersebut hendaklah dilakukan tanpa menjejaskan definisi dan perpepsi mereka terhadap subjek kajian tersebut. Lee Yok Fee memberi contoh terhadap kajian Nonini (1997) yang mengkaji identiti orang Cina di utara Semenjung Malaysia mendapati bahawa orang Cina utara mengekalkan identiti mereka secara realiti dan dinamik. Nonini berpendapat bahawa masyarakat Cina di utara tidak berjaya dalam ekonomi kerana orang Cina tersebut pernah menjadi pekerja haram di luar negara terdahulu. Dalam kajian beliau juga, jantina juga mempengaruhi kelakuan individu. Ini disebabkan pengaruh budaya-politik individu tersebut yang mempunyai kehidupan yang tranasional di kalangan orang Cina. Akan tetapi, orang Cina utara di Semanjung Malaysia juga dapat dilihat peranan orang lelaki dapat mengawal isteri dan anak mereka. Tumpuan Nonini kebanyakan memperolehi analisi salian berhubung. Ini menunjukkan Nonini lebih tertumpu mengkaji perpindahan identiti dalam bentuk pelaku sosial yang wujud dalam struktur keluarga, ekonomi dan politik.
Lee Yok Fee merumuskan dalam jurnal beliau bahawa identiti orang Cina adalah sangat rumit kerana berlatar belakang Tanah Melayu. Ini kerana orang Cina di Tanah Melayu lebih berfikir secara structuralist dan essentilis dalam kajian mereka. Kebanyakkan kajian tersebut tidak mengikut urutan logik dengan jelas maklumat yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Lee Yok Fee menyarakankan agar satu dasar negara dapat digubalkan dalam usaha mereka untuk membentuk satu negara bangsa di kalangan orang Cina.

PERANAN PIHAK PENJAJAH BRITISH DALAM PROSES PENCAPAIAN PERPADUAN DI MALAYSIA SEBELUM TAHUN 1970 TAJUK:          PERANAN PIHAK PENJAJAH BRITISH DALAM PROSES
                        PENCAPAIAN PERPADUAN DI MALAYSIA SEBELUM TAHUN
                        1970

1.                  PENDAHULUAN
            Sebelum kedatangan penjajah di Nusantara pada abad ke 6, Tanah Melayu merupakan salah satu negara yang amat makmur dari segi ekonomi, pertanian, ilmu sumadra, struktur sosial, kesenian serta pentabiran yang tersusun. Kesan-kesan sejarah ini boleh dilihat melalui empayar Melaka yang gah serantau dunia yang berdiri sama tinggi dengan Negara China pada masa tersebut adalah salah satu kuasa dunia yang amat besar dalam kemajuan semua aspek.
Dengan populariti yang telah dibina ini sedikit sebanyak telah  menyebabkan negara-negara lain seperti Arab, India, China serta Eropah datang berdagang di Tanah Melayu pada masa tersebut disebabkan kestabilan ekomoni, politik serta mempunyai kedudukan perdagangan yang strategi kerana Melaka dilindungi angin monson, ini memberi kelebihan kepada Melaka secara tidak langsung sebelum perdagang dari Eropah, China dan  India meneruskan perjalanan  ke Indonesia serta negara lain. Oleh itu aktiviti perdagangan yang wujud ini secara tidak langsung memberi kelebihan kepada Melaka menjadi pusat perdangangan dunia pada waktu tersebut.
1.1             
Golongan Pemerintah
 

Sistem Politik
                        Dari segi politik Melaka mempunyai struktur yang amat mantap dalam pentadbiran dalam  mengurus hal ehwal negara. Dalam  struktur pentabiran Melaka terdiri golongan pemerintah dan golongan diperintah.
Bagi golongan pemerintah ini ditabir di peringkat negeri yang terdiri golongan Raja atau Sultan, Raja adalah ketua negara yang mempunyai daulat atau kuasa yang tidak boleh dipertikai oleh semua golongan bangsawan atau  rakyat, Kuasa Raja atau Sultan ini diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.          
Bagi golongan kedua di dalam struktur pentadbiran  pemerintahan terdiri daripada  golongan para  pembesar. Pembesar-pembesar ini melaksanakan perintah-perintah raja atau sultan di peringkat daerah atau  jajahan di dalam negara tersebut. Di Melaka jawatan para pembesar ini seperti Bendahara, Pengulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana, setiap pembesar tersebut mempunyai peranan masing-masing dalam pentadbiran negara.
Bagi golongan rakyat terdiri di dalam golongan diperintah, rakyat-rakyat ini memain peranan dalam menjana ekonomi negeri Melaka pada masa tersebut. Aktiviti ekonomi mereka seperti peniagaan, pertanian, pertukangan dan mencari hasil hutan, untuk golongan ini mereka perlu membayar cukai kepada golongan pemerintah,. Sebagai balasanya golongan pemerintah memberi kebebasan kepada rakyat agar hidup dalam makmur.
Bagi golongan bawah  sekali dalam golongan diperintah adalah golongan hamba,. Hamba-hamba ini terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang, hamba warisan, hamba tawanan perang serta hamba abdi.
Melalui struktur pentadbiran Melaka diatas menunjukan keutuhan pentadbiran yang terdapat pada zaman tersebut merupakan Tanah Melayu mempunyai zaman kegemilangan yang dikenali pada zaman tersebut. Dengan sumber-sumber negara yang banyak  serta mempunyai kedudukan geografi yang strategi  secara tidak langsung telah menaruh  minat kepada negara-negara eropah untuk menakluki Tanah Melayu  bagi  tujuan mengambil kekayan yang terdapat di Tanah Melayu pada masa tersebut.2.                  PENAKLUKAN BARAT
Pada abad ke-16 dan ke-17, negara-negara eropah telah keluar dari zaman kegelapan,  seperti Belanda, Portugis, dan British berlumba-lumba bagi menakluki negara-negara di Asia untuk mengambil kekayaan yang terdapat di Tanah Melayu. Situasi ini terjadi kerana negara eropah telah membentuk satu jaringan ekonomi yang kukuh hasil penaklukan  negara yang akan dijajah tersebut agar dibawa balik ke negara mereka, hasil bumi seperti rempah-ratus, timah, arang batu adalah sumber utama yang terdapat di Tanah Melayu tersebut  telah menarik minat negara eropah untuk menakluki bagi memenuhi keperluan negara mereka.
Melalui perjanjian Inggeris-Belanda (1824), dengan  menukarkan Bangkahulu diserahkan kepada Belanda manakala Melaka diberi kepada Inggeris. Ini telah menyebabkan wujudnya negeri-negeri selat. Bagi negeri-negeri utara ini kebanyakan dikuasai oleh Siam ini turut menarik minat Inggeris untuk mewujudkan Negeri Melayu sebagai koloni Inggeris.
Penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh negara Eropah ini disebabkan pengaruhi dasar-dasar yang dibawa oleh mereka seperti Mekantilisme, Imperlisme dan Kolonialisme. Dasar-dasar ini kerana negara-negara barat beranggapan bahawa Barat adalah lebih maju serta bertamadun dan mempunyai kekuatan dari segi ekonomi, politik, dan sosial di negara tersebut.

2.1       Mekantilisme
Dasar Ekonomi ini dilaksanakan oleh sebab mewujudkan negara bangsa di negara eropah. Matlamat mekantilise ini ialah menambah  kekayaan,  kekuasaan, dan  kebajikan  melalui pemilikan logam-logam seperti emas dan perak. Oleh itu, untuk mencapai  matlamat dasar ini, negara yang mengamalkan dasar ini mengenakan cukai yang tinggi kepada pelabur dari luar demi melindungi sektor perindustrian mereka. Selain itu juga, melalui dasar Mekantilisme ini juga akan tercapai melalui peperangan dan penaklukan  terhadap negara lain bagi menambah hasil pendapatan negara mereka dengan cara  pengambilan secara paksa negara yang ditakluki oleh mereka,
Mekantilisme juga boleh dicapai melalui perdagangan, secara tidak langsung  mekantilisme juga dianggap  sebagai ‘economic nationalism’ disebabkan persaingan  melalui  peperangan dan melihat persaingan-persaingan ekonomi mereka sebagai musuh. Apabila kekayaan telah diperolehi dari negara lain, langkah yang diambil melalui dasar ini adalah membesarkan bilangan angkatan tentera bagi menjamin keselamatan negara mereka. Setelah kekuatan angkatan tentera tersebut telah menjadi kuat, negara yang mempunyai angkatan tentera yang besar tersebut akan menyekat laluan perdangangan kepada negara lain. Contohnya melalui pemerintahan Ratu Elizabeth (1558-1603)  dengan  menguatkuasakan akta-akta seperti Apprentice Act 1563, Poor Law 1600, Settlement Act 1662 dan Staple Acc 1663 bagi melindungi sektor perindustrian, pertanian, dan  perkapalan British. Secara tidak langsung  melalui dasar ini telah menyebabkan England menjadi satu kuasa yang besar dalam ketenteran sehingga negara Belanda, Perancis, dan Sepanyol menjadi ketinggalan dari aspek ini.
Akan tetapi dasar ini menjadi tidak releven setelah Adam Smith (1776) mengeluarkan karya bertajuk Wealth of Nation yang menekankan bahawa kekayan yang diperoleh tersebut bukanya dari segi tanah, buruh, modal dalam  bentuk emas dan perak dalam  pentadbiran ekonomi yang baik.
2.2       Imperialisme
Menurut Nadel dan Curtis menakrifkan Imperialisme yang bermaksud  perkembangan kuasa atau kawalan sama ada secara langsung atau tidak, politik atau ekonomi oleh sesuatu kerajaan, bangsa atau masyarakat ke atas masyarakat lain yang didukung oleh ideal sendiri. Ini menunjukan dasar imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh sesuatu bangsa ke atas bangsa lain. Istilah ini diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830 yang berasal dari perkataan Imperialiste menunjukan bahawa bertapa unggulnya empayar Napoleon. Orang Inggeris berpendapat bahawa bangsa merekalah yang paling berkuasa (Greater British) disebabkan bangsa mereka telah banyak menjajah negara lain terutamanya di benua Asia dan Afrika, Bangsa Inggeris berpendapat lagi bahawa tujuan penjajahan tersebut bertujuan membangunkan masyarakat tersebut disebabkan mundur.
Tujuan utama dasar Imperialisme adalah  menambah  hasil ekonomi melalui penjajahan disebabkan sumber ekonomi mereka tidak mencukupi. Tersurat dari dasar ini menunjukan bahawa imperislisme ini bertujuan mengembangkan empayar dan wilayah jajahan dengan menggunakan apa juga cara untuk pelbagai tujuan. Sarjana Barat membahagikan imperialisme kepada dua ketegori iaitu imperialisme lama dan imperialisme baru. Imperislisme lama bermaksud menakluki atau menguasai negara lain yang mempunyai empayar lain seperti Empayar Rom, Empayar Turki, Empayer China termasuk negara Sepanyol, Belanda, Pertugis, Britain dan Perancis yang memperolehi jajahan-jajahan di Asia, Afrika dan Amerika. Bagi Imperialiseme baru bermaksud disebabkan oleh lebihan modal di negara imperialisme untuk dieksport ke tanah jajahan. Akhir abad ke-19 disebabkan oleh  imperialisme ini telah menyebabkan wujud pemikiran dan semangat kapitalisme yang menjadi pengerak utama kepada kolonialisme yang mencorak sejarah dunia waktu tersebut.
2.3       Kolonialisme
            Maksud bagi perkataan dasar koloni ialah negeri atau tanah jajahan yang ditakluk oleh sesebuah kuasa asing. Manakala bagi perkataan Kolonialisme  yang membawa maksud menguatkuasakan satu bentuk pemerintahan ke atas sesebuah koloni atau  suatu  perlakuan untuk mendapatkan wilayah sama ada melalui paksaan atau secara aman. Dalam erti kata lain, ia dipanggil sebagai penaklukan.
            Menurut Plano dan Olton di dalam buku Sejarah Malaysia karangan Fuziah Shaffia yang menyatakan bahawa kolonialisme sebagai suatu pemerintahan oleh kuasa asing bagi melanjutkan dasar imperialisme mereka ke atas sesebuah kawasan dan rakyat di kawasan tersebut. Pengenalpastian kolonialisme boleh dikenal melalui dua cara iaitu melibatkan penghijrahan imigran ke suatu kawasan baru dari tempat asal mereka bagi membentuk entiti politik di kawasan baru. Bagi cara kedua pula yang melibatkan penguasaan pemerintahan ke atas masyarakat bumiputera yang teknologinya kurang maju misalnya negara-negara di Asia dan Afrika.
            Penjajahan ke atas negara-negara yang terlibat telah menimbulkan garis panduan tertentu  ke atas negara yang dijajah, yang mana meliputiaspek dasar awam, pentadbiran, undang-undang dan sebagainya. Seperti sedia maklum, golongan minoriti yang akan menopoli memerintah rakyat tempatan di dalam struktur pentadbiran.
            Dasar kolonialisme secara umumnya bertujuan untuk mencapai tiga matlamat utama iaitu; keselamatan dan ketenteraan, faedah-faedah ekonomi negara yang menjajah dan martabat antarabangsa sebagai kuasa imperialis. Dalam konteks Asia Tenggara pula, tujuan dan kepentingan kolonialisme pula untuk mendapatkan keperluan bahan mentah untuk industri Barat; mencari pasaran baru bagi barangan siap Barat dan mencari peluang baru untuk pelaburan Barat. Di Tanah Melayu, prinsip dasar kolonialisme untuk menghalang percubaan kuasa Eropah lain untuk menguasai Tanah Melayu dengan alasan hanya mereka satu-satunya kuasa Barat yang mutlak. Manakala dasar lain ialah berusaha meningkatkan perdagangan tempatan. Sesungguhnya ekonomi tanah jajahan dieksploitasikan untuk kepentingan ekonomi negara jajahan. 
3.0 Perluasan Kuasa British
            Tindakan kerajaan British menghantar ekspedisi ke Timur pada abad-16 dan awal abad ke-17 telah menyebabkan Britain muncul sebagai sebuah negara mekantilisme pada permulaan abad ke-17. Ekspedisi di bawah pimpinan James Lancaster, Henry Middleton, David Middleton dan mendirikan loji-loji perdagangan di Bantam, Maluku, Sulawesi dan beberapa tempat lain lagi. British terpaksa melebihkan tumpuan pada kegiatan perdagangannya di Bangkahulu, Sumatera Selatan yang pada ketika itu banyak menghasilkan lada hitam. Pada awalnya, British berhasrat untuk menjadikannya sebagai pusat perdagangan di nusantara. Namun, malangnya menghadapi beberapa persaingan hebat daripda Belanda serta kedudukannya yang kurang strategik. Pergeseran dengan kuasa asing lain iaitu Belanda telah memaksa British berundur. 
3.1 Pendudukan British di Pulau Pinang.
            Sekitar awal tahun 1770-an, Syarikat Hindia Timur Inggeris serta firma persendirian British yang berniaga di Madras dan Benggala, cuba mencari pengkalan di sekitar gugusan Kepulauan Melayu. Sehubungan itu, British terdesak membuat pertimbangan kepada pengalaman Kepulauan Melayu yang sudah lama mempunyai dengan dunia luar. Seperti sedia maklum, negeri-negeri melayu telah mengamalkan dasar perdagangan bebas sejak zaman promoden lagi. Alasan British mencari sebuah petempatan di Kepulauan Melayu atas dasar keselamatan. Syarikat Hindia Timur Inggeris memerlukan aspek keselamatan kerana petempatan mereka di timur India sering diancam tentera laut Perancis. Selain itu, firma-firma persendirian lain juga mengintai peluang mencari tapak pengkalan di rantu ini kerana untuk mendapatkan bijih timah dan lada hitam untuk dijual kepada Syarkat Hindia Timur Inggeris.
             Pada ketika itu, Pelabuhan Bangkahulu tidak dapat memenuhi sebagai pengkalan utama atau pusat pengumpulan hasil perdagangan kerana kedudukannya yang terpisah jauh dari Selat Melaka. Sebolehya British ingin mengelakkan dari bergantung kepada perlabuhan yang berada dilingkungan kekuasaan Belanda kerana cukai yang dikenakan oleh Belanda agak tinggi serta syrat-syarat ke atas kapal yang berlabuh turut ketat. Sehubungan itu, British amat memerlukan sebuah pengkalan di gugusan Kepulauan Melayu untuk mengantikan Bangkahulu.
            Pada masa yang sama, British telah kehilangan pasaran dan sumber kapas di Amerika Syarikat kerana meletusnya Revolusi Kemerdekaan di sana. Oleh itu, hubungan dengan negara China perlu dipereratkan. Keadaan tersebut telah menyebabkan British terdesak untuk menduduki Pulau Pinang dan seterusnya menjadikan Pulau Pinang sebagai pelabuhan persinggahan mereka. Pada tahun 1786, Pulau Pinang dipilih oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk dibuka. Pembukaan Pulau Pinang kerana kedudukannya yang strategik serta sebagai pintu masuk Selat Melaka di sebelah utara. Pulau Pinang dijadikan sebagai pengkalan oleh British dan secara tidak langsungnya mengawal kegiatan lanun di Selat Melaka. Pada ketika itu, Pulau Pinang dan Seberang Prai sebenarnya dibawah kekuasaan Sultan kedah. Seperti sedia maklum, sebagai sebuah negeri yang kaya dan makmur, Kedah menghadapi beberapa masalah politik. Oleh itu, peluang yang ditawarkan oleh Sultan Kedah supaya membantu Kedah melawan  musuhnya iaitu Siam dan Burma di persetujui oleh British. Ganjaran atas permintaan Sultan Muhammad Jiwa pada tahun 1771 itu, British dibenarkan mendirikan pengkalan di Pulau Pinang. Perkara itu disambut baik oleh British.
3.2 Pendudukan British di Melaka
            Ekoran daripada peperangan yang dilancarkan oleh Napoleon ke atas negara-negara Eropah pada tahun 1795 telah menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Pada ketika itu, Raja Belanda iaitu William of Orange tetap menganggap dirinya sebagai raja dan ketua pemerintah Belanda yang sah walaupun keadaan yang sebenarnya baginda telah melarikan diri
           
 RUJUKAN
Fuziah Shaffie (2000). Sejarah Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar
 Bakti Sdn. Bhd.
R. Suntharalingam (1985). Nasionalisme Satu Tinjauan Sejarah. Petaling Jaya:
 Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mohd Syeriefudin Abdullah, M. Kamal Kamaruddin, A. Sohaimi Lazim (2009).
 Kenegaraan Dan Ketamadunan. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn.
 Bhd.
K.J.Hosti, M.Tahir Azhary, S.H (Edt) (1988). Politik Internasional. Jakarta. Penerbit
Erlangga.

Sunday, February 12, 2012

Sekadar Renungan DirikuRajin Berkerja, Rajin Bercakap – BAGUS

Rajin Berkerja, Malas Bercakap – KENA BULI

Malas Berkerja, Rajin Bercakap – WAYANG CINA

Malas Berkerja, Suka Mengadu – LALAT HIJAU

Malas Berkerja, Selalu Ponteng – LEBIH BAIK BERHENTI

Malas Berkerja, Suka Termenung – LEBIH BAIK MATI MAMPOS

Rajin Berkerja, Rajin Mengadu – KAKI BODEK

DIMANAKAH ANDA???

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Besday Aku

Labels

Tugasan PJJ (2) UUM (2) Word Excel (2) asrama (2) joomla (2) Aksi (1) Aplikasi Komputer (1) Asas Pentabiran (1) Azfar (1) Bab 1 (1) Bab 2 dan bab 3 (1) Backup Kesemua Driver (1) Bagaimana (1) Bahasa Melayu (1) Bermain (1) Bintang (1) Bisu (1) Blog (1) Cinta Muka Buku (1) Dasar Pandang Ke Timur (1) Dasar Timur (1) Direktori (1) Ekonomi (1) English (1) Filem (1) GMGA1013 (1) Games (1) Google Search (1) Identiti (1) JPJ (1) Jadual Waktu April 2011 (1) Jepun (1) Kesatria Poyos (1) Ku Jumpa (1) Lagak (1) Lagu (1) Maddi Jane Price (1) Mari Ketawa (1) Membina (1) Menyanyi (1) Mizz Nina (1) Modul PJJ SEM 1 (1) Nat kebun getah (1) Ngeri (1) Nota (1) Orang (1) PDRM (1) PLK (1) Pedagogi (1) Pendidikan awal kanak-kanak (1) Pengenalan Website (1) Pengurusan (1) Power Point To Pdf (1) Poyos (1) Rujukan IT (1) SADN1013 (1) SBLM1053 (1) Sumber (1) Syurgamu Ramadhan (1) Tingkatkan (1) VRS011 (1) Web IT (1) WinXP (1) Window XP Cetak Rompak (1) Zawir Boleh Menirap pada 20-7-2010 (1) alat lipat baju (1) andartu (1) andartu terlampau (1) asiggmen (1) baju lipat (1) barat (1) berkerja (1) berzina (1) cara lipat (1) cmd (1) command (1) converter offices 2007 for offices 2003 (1) desktop loding slow (1) dimanakah anda (1) e107 (1) empaya poyo (1) espistemologi (1) fitrah (1) gambar (1) gambar 2 (1) google (1) google bot (1) hardisk (1) hit google (1) info zakat (1) internet (1) jauh zina (1) kelajuan (1) kerja (1) kompaun (1) lawatan ke perak (1) lipat baju (1) localhost (1) membeli-belah (1) mycyberhost.biz (1) najwa latif (1) numar pan'la unu (1) orang cina (1) palgiat (1) panjar (1) pantau (1) pasar sehari (1) password (1) pawagam (1) penaklukan (1) penarafan (1) perkonsian ilmu (1) pic 2 (1) pidgin (1) renungan (1) root (1) run (1) saman (1) sejarah (1) sem 4 (1) server laju (1) shoping (1) sistem maklumat asrama (1) sma (1) tak tau tulis apa (1) tanah melayu (1) telnet (1) terjemah (1) terlampau (1) translate (1) wang runcit (1) web PJJ UUM (1) xampp (1) zakat (1) zina (1)