Saturday, August 4, 2012

PADA PENDAPAT ANDA, ADAKAH PUSAT JAGAAN TERSEBUT MEMENUHI GARIS PANDUAN SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM AKTA DAN POLISI BERHUBUNG DENGAN KANAK-KANAK. BINCANGKAN KELEMAHAN, KEKUATAN, DAN PENAMBAHBAIKAN YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK TERSEBUT.


Ditulis: Noor Zalika Bt Mahmad Zuki
Negeri: Kedah
 


1.      PENGENALAN
Secara zahirnya,setiap manusia yang dilahirkan ibarat sebidang kain putih tanpa sebarang noda dan palitan dosa. Terserah pada yang melahirkan untuk bertanggunjawab bagi membina dinding-dinding keimanan dan tatasusila buat tangkal pembimbing diri sepanjang menjalani kehidupan di dunia ini. Kejayaan dan kegagalan seseorang itu terletak pada didikan, tunjuk ajar, serta ilmu pengetahuan yang dicurahkan kepadanya iaitu berkait rapat dengan pembangunan modal insan seseorang. Sebagaimana yang ditafsirkan Amir Hamzah Abdul, Halimah Abdul Manaf, Nur Syakiran Ahmad Islam dan Zalimah Ahmad (2003) seperti berikut:
            “Nilai adalah kepercayaan asas atau pegangan asas seseorang mengenai apa yang benar dan apa yang salah…manusia tidak dilahirkan dengan satu set nilai. Setiap orang membentuk satu sistem nilai dari mengikut pertumbuhan dan kematangannya. Nilai dipelajari oleh manusia sejak kecil lagi. Nilai-nilai ini dimiliki daripada bapa, kerabat, sahabat, sistem pendidikan dan daripada sumber luar yang lain seperti persekitaran budaya.”
            Mengimbau pula dari segi sikap yang sering disebut sebagai mentaliti mahupun perlakuan, namum sebenarnya mencukupi aspek yang lebih luar iaitu satu kecenderungan untuk melihat secara relatifnya berkekalan (Amir Hamzah Abdul et. al). Sekiranya aspek nilai, kepercayaan dan sikap yang tepat dapat diterapkan dalam minda dan keterampilan ibubapa, kita khususnya dalam kesedaran perkembangan kanak-kanak ini, secara tidak langsung akan memberi impak yang besar kepada negara. Pastinya, nilai, kepercayaan dan sikap positif ini perlulah diselaraskan dengan kesedaran terhadap ibubapa terhadap perkembangan kanak-kanak.
            Justeru itu, melalui media-media masa pada masa kini telah menonjol secara realiti kehidupan mengenai isu-isu perkembangan kanak-kanak yang telah menjadi harapan kepada bangsa dan negara dalam proses perkembangan yang lebih efektif. Namun, terdapat isu-isu yang besar telah memberi kesan yang amat besar dalam proses perkembangan kanak-kanak ini menjadi isu nasional yang membawa kesan positif dan negatif di kalangan ibubapa serta masyarakat pada generasi Y pada masa kini, khususnya di bawah pusat jagaan kanak-kanak ini telah menjadi perhatian oleh masyarakat seperti perkembangan kanak-kanak, isu penderaan bayi, kelalaian pengasuh serta isu-isu sampingan yang menjadi perhatian oleh media untuk diketengahkan pada masa kini.


2.      DASAR, POLISI, AKTA
Mengikut Akta 550 yang telah memansuhkan Akta Pelajaran 1961 disebabkan menyelaraskan dengan pelaksanaan dasar pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Akta Pendidikan 1996). Dibawah adalah dasar, polisi serta Akta yang telah dikuatkuasa dalam Akta tersebut:-
Dasar / Polisi / Akta
Fokus Umur (Tahun)
Convention On The Rights Of the Child – CRC
0 – 18
Child Act 2001 (Act 611)
0 – 18
Childcare Centers Act 1984 & Amedment 2007(Act 308)
0 – 4
Education Act 1996 ( Act 550 )
4 – 6
Education Act 1996 (Regulation of Special Education 1997)
4 – 6
Education Development Master Plan (PIPPT) 2006 – 2010
5 – 6
The Early Childhood Care & Development  (ECCD) Policy 2007
0 – 8
Child Health Services Policy – 1950
0 – 18
National Child Protection Policy (Act 574 & 521)
0 – 18
National Policy on Disable Child (article 21 of CRC)
0 – 18
National Policy on Indigenous Child (article 30 of CRC)
0 – 18
9th Malaysian Plan (2006 – 2010)
0 – 18
(Sumber: Azman B. Abdul Salam: 2009)
            Jika dilihat Akta 611 iaitu Akta kanak-kanak berdasarkan bahagian 5 bab 3 dapat difinisikan bahawa jika pengasuh atau penjaga mengabaikan kanak-kanak tersebut dari segi fizikal, kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat penjagaan kanak-kanak boleh diambil tindakan undang-undang terhadap penjaga kanak-kanak tersebut yang telah melakukan penderaan keatas kanak-kanak. Dengan adanya Akta ini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berada di pusat jagaan atau taska ini secara tidak langsung memberi hak dan pembelaan kepada kanak-kanak yang telah didera oleh pengasuh atau penjaga semasa berada di dalam pengawasan mereka agar tidak bertindak dengan sesuka hati. Justeru itu, satu dasar perlindungan kanak-kanak negara telah dirangka oleh kerajaan Malaysia ini secara tidak langsung memberi perlindungan kepada kanak-kanak agar organisasi, masyarakat mahupun badan NGO menjalankan tanggungjawab bersama dalam mengatasi penderaan kanak-kanak di pusat asuhan kanak-kanak yang terlibat tersebut.

            Berdasarkan garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan panduan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Objektif utamanya adalah memastikan kanak-kanak dan persekitaran pusat asuhan perlulah berada dalam keadaan selesa dan mengikut peringkat umur kanak-kanak dalam pertumbuhan pembesaran mereka. Ini menunjukan kerajaan Malaysia memandang serius tahap kesihatan kanak-kanak yang berada di pusat asuhan tersebut dalam keadaan yang optima dalam perkembangan kanak-kanak. Selain itu juga, pihak taska atau pusat asuhan juga memastikan bahawa kanak-kanak tersebut perlu bebas dari sebarang penyakit. Peranan guru atau penjaga pusat asuhan juga adalah menjalankan pemantauan berkala dari semasa ke semasa untuk menjamin tiada penularan penyakit dikalangan kanak-kanak.
 
3.      KELEMAHAN
            Berdasarkan huraiaan diatas, didapati masih berlaku lagi penderaan kanak-kanak di pusat asuhan di Malaysia ini. Perkara ini berlaku disebabkan terdapat pelbagai faktor luaran dan dalaman yang terjadi di pusat asuhaan tersebut. Faktor-faktor ini disebabkan oleh:
i.                    Kurang pendedahan atau latihan
Kebanyakkan penderaan yang sering berlaku ini di pusat asuhan persendirian atau swasta. Statistik menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak sering berlaku di pusat asuhan kanak-kanak yang tidak didaftarkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Secara tidak langsung, pengasuh yang diambil kerja tersebut tidak mempunyai pengalaman dan pendedahan dalam penjagaan kanak-kanak yang sempurna. Pusat asuhan yang tidak menghantar pelatih atau perkerja ke tempat latihan yang bertuliah ini memberi alasan bahawa kos yang dikenakan tersebut adalah sangat mahal, selain itu juga alasan yang diterima oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat oleh pusat asuhan tidak berdaftar ini juga memberi alasan tiada pendedahan maklumat untuk memberi latihan seperti masa, tempat serta maklumat dari Kerajaan untuk memberi latihan kepada pelatih atau pengasuh mereka. Sikap tidak peka ini secara tidak langsung salah satu telah menyebabkan kes penderaan kanak-kanak ini meningkat dari semasa ke semasa sama ada yang dilaporkan atau tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Dengan peningkatan kes ini secara tidak langsung menyebabkan terpalik kefahaman atau pemikiran kepada masyarakat bahawa pusat asuhan yang ada pada masa kini adalah tempat tidak selamat untuk anak-anak mereka.


ii.                  Kurang pemantauan dari pihak berkuasa

Faktor ini juga menyumbang kepada penderaan di kalangan kanak-kanak di pusat asuhan sering terus meningkat. Faktor ini disebabkan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat kekurangan kakitangan untuk memantau pusat asuhan yang terdapat di Malaysia kini. Oleh demikian, faktor kekurangan kakitangan ini secara tidak langsung menyebabkan pusat asuhan sama ada yang telah berdaftar atau tidak berdaftar ini memberi tanggapan bahawa pihak kerajaan tidak akan datang memantau atau memeriksa pusat asuhan persendirian mereka. Dengan ruang yang ada ini secara tidak langsung akan memberi ruang kepada penjaga pusat asuhan tersebut mendera kanak-kanak di pusat asuhan mereka secara tidak langsung atau langsung dari segi fizikal mahupun emosi kanak-kanak.

iii.                Tidak ada keperihatinan masyarakat.
Tiada sikap keperihatinan di kalangan masyarakat juga salah satu faktor penyumbang kepada kes penderaan kanak-kanak ini. Pada generasi sekarang, masyarakat yang hidup di kawasan bandar hampir terhakis sikap kejiranan atau sikap mengambil tahu di persekitaran mereka, punca ini disebabkan masyarakat sekarang tidak mengambil peduli hal setempat kerana mengejar kekayaan sendiri. Secara tidak langsung ibubapa atau masyarakat menyerah sepenuhnya tanggungjawab kepada pusat asuhan untuk mendidik anak mereka. Secara tidak langsung, kanak-kanak ini akan menjadi kemurungan jika berlaku penderaan ke atas mereka disebabkan tiada tempat mengadu terutamanya ibubapa mereka yang lebih mementingkan kerjaya berbanding mengambil tahu perihal anak-anak mereka. Jika dilihat kepada permasaalahan ini, secara tidak langsung pengasuh atau pusat asuhan tersebut lebih berani untuk mendera kanak-kanak di bawah jagaan mereka disebabkan kelalaian ibubapa mereka mahupun masyarakat setempat tidak peka masalah yang terjadi di persekitaran mereka.

iv.                 Masalah kewangan pusat asuhan.

Bagi pusat asuhan persendirian ini, kebanyakkan kewangan bergantung sepenuhnya dengan yuran yang dikenakan kepada ibubapa. Jika melihat senario ini, boleh membuat kesimpulan bahawa jika pusat asuhan tersebut kurang mendapat permintaan penjagaan kanak-kanak ini secara tidak langsung akan menyebabkan perniagaan pusat asuhan tersebut kekurangan kemudahan seperti prasarana untuk kanak-kanak dibawah jagaan mereka, prasarana ini sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak dalam perkembangan mereka. Jika pusat asuhan tersebut mengambil lebihan kanak-kanak juga didapati terdapat kesan negatif, seperti kepadatan kanak-kanak untuk menampung premis perniagaan mereka, masalah ini juga menyebabkan berlaku kekurangan guru atau pekerja untuk menjaga kanak-kanak, contohnya seorang guru atau penjaga terpaksa mengurus sehingga sepuluh kanak-kanak taska ini, disamping itu juga, guru tersebut terpaksa membuat kerja sampingan seperti memasak, mengajar dan juga menguruskan pentadbiran pusat asuhan tersebut. Dengan kesan tekanan kerja ini akan menyebabkan pihak pengasuh mengalami tekanan atau stres di tempat kerja dimana  secara tidak langsung akan menyumbang kepada penderaan kanak-kanak di taska persendirian ini.


4.      KEKUATAN
Setiap masyarakat mahupun pusat asuhan kanak-kanak perlulah memainkan peranan bersama kerajaan membantu dalam sahsiah serta pendidikan awal kanak-kanak sejajar arus perkembangan pembangunan negara, oleh itu, berdasarkan isu-isu penderaan kanak-kanak keatas pusat jagaan kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan kes penderaan ini secara amnya. Oleh demikian, setiap organisasi, masyarakat mahupun individu perseorangan perlulah mengambil bahagian serta peranan dalam merialisasikan matlamat Negara untuk melahirkan bangsa yang maju. Kekuatan ini dapat dilihat melalui pelbagai sudut seperti:-

i.                    Peranan Kerajaan

Dasar Kanak-kanak Negara yang telah ditubuhkan bertujuaan memberi pendidikan awal bagi kanak-kanak. Secara tidak langsung setiap guru atau tenaga pengajar seperti pengasuh kanak-kanak akan diberikan latihan, penerangan, maklumat, polisi serta pendedahan Akta kepada pihak berkenaan. Program PERMATA yang dilancarkan oleh Datin Sri Rosmah Mansor isteri Perdana Menteri dalam memberi pendidikan awal bagi kanak-kanak. Secara tidak langsung, peluang ini dapat direbut oleh pusat-pusat asuhan kanak-kanak dalam memberi latihan kepada guru-guru atau perkerja mereka. Dengan pendedahan yang telah diberi ini secara tidak langsung akan dapat memberi maklumat yang amat berguna kepada pusat asuhan untuk mencapai matlamat negara dalam menuju Wawasan 2020. Tidak dapat dinafikan bahawa peranan kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan sebagainya secara tidak langsung memberi implikasi dalam pengurangan penderaan kanak-kanak di Malaysia ini.

ii.                  Peranan NGO
Selain kerajaan, badan-badan NGO juga turut memain peranan dalam pengurangan penderaan yang berlaku seban hari yang telah dilapurkan oleh pihak media. Contohnya badan NGO dibawah naungan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah seperti Pusat Pemulihan Dalam Komuniti sedikit sebanyak memain peranan dalam penderaan kanak-kanak. Ini disebabkan program-program yang dianjurkan oleh badan NGO tersebut secara tidak langsung akan memberi gambaran kepada masyarakat keperhatinan bersama antara masyarakat dengan kerajaan dalam mengurangkan genjala ini. Penglibatan yang dibuat oleh badan-bandan NGO ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa peranan masyarakat dalam kes-kes penderaan kanak-kanak ini telah memberi kesan yang amat besar terhadap kanak-kanak sama ada dari segi emosi mahupun fizikal.


iii.                Peranan Media

Media juga salah satu sumber dalam menyebarkan isu-isu penderaan yang terdapat di masyarakat setempat mahupun pusat asuhan. Secara tidak langsung melalui penyebaran media ini juga telah memberi kesan impak yang besar kepada masyarakat terhadap isu-isu penderaan ini, media masa juga berperanan dalam memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai penderaan kanak-kanak ini. Justru itu, dengan perkembangan teknologi seperti kemudahan internet juga secara tidak langsung telah memberi gambaran mengenai kanak-kanak yang terdapat di pusat jagaan ini. Dengan respon atau maklum balas yang diberi oleh masyarakat ini secara tidak langsung membantu pihak kerajaan mahupun badan-badan yang bertanggunjawab ini bertindak dengan pantas untuk menangani masalah penderaan yang berlaku di kalangan kanak-kanak khususnya di pusat penjagaan kanak-kanak ini.


iv.                 Peningkatan Kesedaran Dalam Masyarakat

Pada masa kini, didapati masyarakat mula sedar kepentingan pusat asuhan yang sempurna dan juga mempuyai guru atau penjaga yang cekap. Ini dapat dibuktikan walaupun terdapat percambahan pusat-pusat jagaan persendirian tumbuh dengan pesatnya, akan tetapi masyarakat pada masa kini dapat menilai dengan lebih baik untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat jagaan kanak-kanak mahupun pusat pendidikan awal kanak-kanak. Walaupun kes penderaan kanak-kanak masih lagi kedengaran di media-media ini, secara tidak langsung ibubapa mengambil sikap berhati-hati dalam memilih pusat jagaan kanak-kanak yang terdapat di negara kita kini.


5.      PENAMBAHBAIKAN
Walaupun negara kita telah menuju status negara maju, pendidikan awal kanak-kanak ini juga amatlah dititik berat dalam perkembangan kanak-kanak. Oleh demikian, segala Akta, polisi, undang-undang mahupun perkhidmatan kanak-kanak amatlah  dititik berat selaras dengan wawasan 2020. Dengan kelemahan dan kekuatan yang ada ini, secara tidak langsung perlulah adanya penambahbaikan dari semasa ke semasa selaras dengan kemajuan negara menuju wawasan 2020. Antaranya penambahbaikan yang perlu dilakukan dan dicadangkan untuk mengelak penderaan kanak-kanak di pusat asuhan seperti berikut:-

i.                    Meningkatkan profesionalisme perguruan pendidikan awal kanak-kanak

Guru-guru asuhan kanak-kanak juga perlu diberi latihan serta pendedahan yang lebih tinggi. Ini kerana dengan peningkatan untuk martabat perguruan di kalangan guru asuhan ini secara tidak langsung akan memberi kesan kepada negara dalam masa jangka panjang dalam melahirkan kanak-kanak yang mempunyai pendidikan lebih awal sebelum menempuh kealam sekolah rendah. Dengan pengalaman serta latihan yang telah diberi tersebut, sedikit sebanyak akan memberi kesan kesedaran kepada guru-guru tentang kepentingan pendidikan terhadap kanak-kanak ini, secara tidak langsung dengan tanggunjawab yang dipikul oleh guru pusat asuhan tersebut sedikit sebanyak akan mengurangkan kes-kes penderaan di dalam pusat asuhan kanak-kanak yang sering kita dengar semakin meningkat saban tahun disebabkan kekurangan latihan dalam penjagaan kanak-kanak ini. Oleh itu, kepentingan guru juga adalah salah satu kepentingan kerajaan supaya dapat mengurangkan kes penderaan kanak-kanak di dalam pusat asuhan.

ii.                  Penyebaran maklumat di dalam masyarakat.

Pihak kerajaan, badan NGO mahupun media amatlah memainkan peranan dalam penyebaran maklumat tentang penderaan kanak-kanak ini. Pihak kerajaan, NGO dan media hendaklah berganding bahu memikul tanggunjawab sosial ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Oleh itu, pihak ini perlulah sering mengadakan seminar, road show,  serta peranan di media cetak dan elektronik ini amatlah penting agar maklumat penderaan kanak-kanak ini dapat disampaikan secara berkesan kepada masyarakat. Dengan gandingan bahu dari badan-badan ini, kes-kes penderaan kanak-kanak sedikit sebanyak dapat diturunkan pada indek penderaan yang telah menjadi duri dalam daging yang menyebabkan kanak-kanak yang tidak bersalah menjadi mangsa.


iii.                Pertukaran Maklumat Antarabangsa

Kerajaan Malaysia juga boleh menjalankan pertukaran maklumat diantara negara-negara lain. Ini dapat dibuktikan Program PERMATA yang telah dilaksanakan hasil lawatan Pusat Kecermalangan Kanak-kanak Pen Greendi Corby, London yang telah diolah modul tersebut mengikut kesesuaian dengan Masyarakat Malaysia untuk diselaraskan dengan pendidikan di Malaysia. Dengan jalinan ini secara tidak langsung akan mewujudkan pelbagai kursus jangka panjang dan pendek bagi pengurusan taska mahupun pusat asuhan kanak-kanak ini. Dengan penerimaan modul yang terkini serta bersesuaian yang telah digariskan oleh pihak kerajaan ini sedikit sebanyak kes-kes penderaan kanak-kanak di pusat asuhan akan berkurangan malah secara tidak langsung akan meningkatkan kualiti pusat asuhan tersebut.


iv.                 Peningkatan  Infrakstruktur Pusat Asuhan

Kerajaan juga perlu memainkan peranan yang amat penting bagi meningkatkan insfrakstruktur pusat asuhan. Kanak-kanak berkembang seiringin dengan usia, oleh itu sikap ingin tahu dan berkomunikasi bersama kawan sepermainan amat penting dalam peningkatan usia kanak-kanak mereka. Dengan peruntukan yang diterima dari kerajaan mahupun agensi pinjaman seperti Bank memberi kemudahan pinjaman secara tidak langsung akan meningkatkan pasarana yang terdapat di pusat asuhan. Dengan adanya pasarana yang lengkap ini secara tidak langsung akan mengurangkan bebanan atau stress dikalangan guru. Dengan cara ini pengurangan penderaan kanak-kanak ini dapat dilakukkan oleh pihak berkenaan.

v.                  Pemantauaan berkala oleh badan bertanggunjawab.
Kerajaan juga perlu menubuhkan pasukan khas yang terdiri dari orang yang berpengalaman dalam urusan penjagaan kanak-kanak. Tugasan tersebut hendaklah dijalankan pihak berkenaan dengan memantau pusat asuhan sama ada yang telah didaftarkan atau tidak didaftarkan. Bagi pusat asuhan yang ingkar hendaklah diambil tindakan serta-merta bagi mengelak kejadiaan yang tidak diingini. Oleh itu, satu perjawatan khas hendaklah dikaji dan ditubuh bagi melaksanankan pemantauan yang hendak dijalankan oleh pasukan tersebut agar kes-kes penderaan yang terus meningkat ini dapat di sifar oleh pihak kerajaan bagi menjaga kesejahteraan kanak-kanak yang akan mentadbir negara pada masa hadapan .


6.      KESIMPULAN
Berdasarkan huraian mengenai kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di taska tersebut telah mengemparkan masyarakat Malaysia. Dengan adanya kesedaran semua pihak sebagai tanggungjawab sosial ini secara tidak langsung akan memberi gambaran bahawa kita sebagai Masyarakat Malaysia sering mengambil perkembangan semasa sama ada dari perkembangan kanak-kanak. Dengan adanya penguatkuasa undang-undang yang terdapat di Malaysia ini pembelaan terhadap kanak-kanak ini dapat dilakukan oleh pihak berkenaan. Kesimpulan secara menyeluruh mengenai isu ini adalah Kerajaan Malaysia bersama masyarakat haruslah berganding bahu menyelesaikan isu ini secara positif terhadap penderaan di pusat asuhan kanak-kanak ini. Ini kerana ia melibatkan fizikal dan emosi kanak-kanak tersebut dalam jangka masa panjang. Perlulah ditegaskan, bahawa penderaan kanak-kanak ini perlulah ditangani secara bijak dan tindakan keras harus diambil kepada pesalah.7.      RUJUKAN

Amir Hamzah Abdul, Halimah Abdul Manaf, Nur Syakiran Akmal Ismail,
 Zalina Ahmad. (2003). Organisasi dan Masyarakat: Kedah.
Universiti Utara Malaysia.

Bahagian kawalan penyakit. (2007). Garispanduan Pengendalian Kanak-
kanak di Taska dan Prasekolah: Kuala Lumpur: Kementerian Kesihatan Malaysia.

 Akta 611. (2001). Akta kanak-kanak 2001 (edisi baru). Malaysia.
            Pencetakan Nasional Malaysia Berhad

Aminah Ayob et.al. (2008). Kurikulum Permata. Tanjong Malim: Penerbit
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kamarul Azman b. Abd Salam. (2009). Kursus Asuhan Dan Pendidikan
            Awal Kanak-   kanak dalam nota kuliah satu (1): Sejarah
Perkembangan Asuhan dan    Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Besday Aku

Labels

Tugasan PJJ (2) UUM (2) Word Excel (2) asrama (2) joomla (2) Aksi (1) Aplikasi Komputer (1) Asas Pentabiran (1) Azfar (1) Bab 1 (1) Bab 2 dan bab 3 (1) Backup Kesemua Driver (1) Bagaimana (1) Bahasa Melayu (1) Bermain (1) Bintang (1) Bisu (1) Blog (1) Cinta Muka Buku (1) Dasar Pandang Ke Timur (1) Dasar Timur (1) Direktori (1) Ekonomi (1) English (1) Filem (1) GMGA1013 (1) Games (1) Google Search (1) Identiti (1) JPJ (1) Jadual Waktu April 2011 (1) Jepun (1) Kesatria Poyos (1) Ku Jumpa (1) Lagak (1) Lagu (1) Maddi Jane Price (1) Mari Ketawa (1) Membina (1) Menyanyi (1) Mizz Nina (1) Modul PJJ SEM 1 (1) Nat kebun getah (1) Ngeri (1) Nota (1) Orang (1) PDRM (1) PLK (1) Pedagogi (1) Pendidikan awal kanak-kanak (1) Pengenalan Website (1) Pengurusan (1) Power Point To Pdf (1) Poyos (1) Rujukan IT (1) SADN1013 (1) SBLM1053 (1) Sumber (1) Syurgamu Ramadhan (1) Tingkatkan (1) VRS011 (1) Web IT (1) WinXP (1) Window XP Cetak Rompak (1) Zawir Boleh Menirap pada 20-7-2010 (1) alat lipat baju (1) andartu (1) andartu terlampau (1) asiggmen (1) baju lipat (1) barat (1) berkerja (1) berzina (1) cara lipat (1) cmd (1) command (1) converter offices 2007 for offices 2003 (1) desktop loding slow (1) dimanakah anda (1) e107 (1) empaya poyo (1) espistemologi (1) fitrah (1) gambar (1) gambar 2 (1) google (1) google bot (1) hardisk (1) hit google (1) info zakat (1) internet (1) jauh zina (1) kelajuan (1) kerja (1) kompaun (1) lawatan ke perak (1) lipat baju (1) localhost (1) membeli-belah (1) mycyberhost.biz (1) najwa latif (1) numar pan'la unu (1) orang cina (1) palgiat (1) panjar (1) pantau (1) pasar sehari (1) password (1) pawagam (1) penaklukan (1) penarafan (1) perkonsian ilmu (1) pic 2 (1) pidgin (1) renungan (1) root (1) run (1) saman (1) sejarah (1) sem 4 (1) server laju (1) shoping (1) sistem maklumat asrama (1) sma (1) tak tau tulis apa (1) tanah melayu (1) telnet (1) terjemah (1) terlampau (1) translate (1) wang runcit (1) web PJJ UUM (1) xampp (1) zakat (1) zina (1)